Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » PiS Aktualności » Kolej Dużych Prędkości - czy przetnie naszą gminę?
Kolej Dużych Prędkości - czy przetnie naszą gminę?
Kolej Dużych Prędkości - czy przetnie naszą gminę?
2012-06-14

Szanowni Państwo,
poniżej polecamy uwadze materiał Radnej Anny Ludwin-Właszczuk, dotyczący przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości przez nasze miasto  - Błonie. KDP jest obecnie w studium wykonalności. Pisaliśmy już o tym w Nr 1 Twojego PiSma, str. 8-9. Więcej tutaj. Warto przyjrzeć się tej sprawie i skutecznie oddziaływać na władze Naszej gminy, aby temat ponownie nie został przemilczany i pominięty. AW
----------------------------------------------------------


Gdyby na początku 2011 roku zadano mi pytanie typu: co wiem na temat Kolei Dużych Prędkości? – moja odpowiedź nie zawierałaby zbyt wielu informacji. Myślę, że mogę postawić śmiałą tezę, iż większość mieszkańców z mojej okolicy, nawet samego Błonia – na wyżej postawione pytanie jeżeli nie całkiem NIC, to niewiele miałoby do powiedzenia.

Temat Kolei Dużych Prędkości zaistniał w mojej świadomości w połowie lipca ubiegłego roku, kiedy pośród materiałów do kolejnej sesji otrzymaliśmy – Radni Rady Miejskiej w Błoniu – stanowisko Rady Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przebiegu wariantów linii Kolei Dużych Prędkości przez teren województwa mazowieckiego. W stanowisku tym, mogliśmy dowiedzieć się m.in. że Rada Gminy Baranów wyraziła stanowczy sprzeciw, po zapoznaniu się z wnioskami i uzgodnieniami ze spotkania konsultacyjnego, wobec projektowanego przebiegu tej kolei przez teren gminy Baranów, że projektowany przebieg KDP – przedstawiony Radzie Gminy – jest niekorzystny dla rozwoju gminy (zaburzy układ komunikacyjny, urbanistyczny i architektoniczny, powodując podział gminy na części nie stanowiące jednolitego obszaru gminy, spowoduje kumulację zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, przedsięwzięcie uniemożliwi też przeprowadzenie na terenie gminy inwestycji mogących przynieść jej korzyści). Ponadto RG Baranów żądała wycofania koncepcji budowy linii KDP ze Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości. Pogrubienia, jakie wprowadziłam w powyższym fragmencie, uświadomiły mi zaistnienie kilku faktów. Po pierwsze – sąsiadująca z gminą Błonie – gmina Baranów zajmuje stanowisko w ważnej sprawie, która stanowić może „zagrożenie” dla dobra jej mieszkańców. Po drugie odbyły się jakieś spotkania konsultacyjne, a Rada Gminy Baranów miała dostęp do przestawionego jej projektowanego przebiegu KDP.

Co robią władze Błonia?

Przyłożyłam uzyskaną informację do tego, jaką wiedzę w tamtym momencie posiadałam, jako radna Błonia, na temat KDP. W naszej Radzie temat nie zaistniał. Przejrzałam protokół nr XI/2011 z Sesji Rady Miejskiej w Błoniu (w dn. 25 lipca 2011 r. ) – i pomimo, iż wspomniane stanowisko RG Baranów, było już dołączone do naszych materiałów – podczas Sesji nikt z nas nie zadał pytania w sprawie KDP.

Przyznać muszę, że temat powrócił dopiero przed XIII Sesją RM – w dwa miesiące później. Wówczas odbyłam rozmowę z mieszkańcem Błonia, który pokazał mi mapki z wyrysowaną trasą przebiegu KDP przez południową część naszej gminy.    

Okazało się również, że temat Kolei Dużych Prędkości już od marca 2011 roku jest poruszany na Forum Błonia. @Paka umieścił pierwszą informację dotyczącą kdp: (…) Na stronie http://www.siskom.waw.pl/kp-kolej-ldp.htm pojawiły się pierwsze plany przebiegu planowanej trasy Kolei Dużych Prędkości i po ich przejrzeniu wyłania się nieciekawy temat. Otóż zgodnie z planami KDP niemal otrze się o Błonie od południowej strony. Mając zaznaczone dwa punkty: jeden w Cegłowie, drugi w Rokitnie Majątek (te punkty są dostępne w w/w opracowaniu) i łącząc je prostą wychodzi, że KDP powstanie między Radonicami i Błoniem (ze wskazaniem na Radonice). Dokładny przebieg nie jest znany, bowiem plany mają zarezerwowany jakiś kilkukilometrowy korytarz, zatem teoretycznie mogłyby wjechać od południa do Błonia. Na początku marca odbyły się konsultacje społeczne w Urzędzie Wojewódzkim - czy ktoś z władz Błonia brał w nich udział? (pogrubienie autorki).
Czy wiadomo coś więcej, jak trasa ma przecinać naszą gminę?
Oprócz hałasu i utrudnionego ruchu (podobnie jak z autostradą), nie widzę żadnych korzyści dla Błonia - koleje będą się zatrzymywać tylko w wielkich miastach, zaś ich obecność to utrudnienia w lokalnym ruchu (przecież nie będzie można pokonać torów w dowolnym miejscu) i spadek atrakcyjności zlokalizowanych w pobliżu terenów”.
(napisane: 2011-03-14).

Wątek Kolei Dużych Prędkości rozwijany na forum przez mieszkańców Błonia był źródłem informacji dotyczącym planowanej inwestycji. Podziwiałam z jaką dociekliwością forumowicze - wymienię tylko kilku - @Paka, @radzik, @Krzysztof, @Robert, @Emigrant – zamieszczali linki informujące m.in. o spotkaniach, konsultacjach, planowanej trasie, artykułach dotyczących KDP, oraz z jakim zdecydowaniem domagali się włączenia władz samorządowych w proces uczestniczenia w planowanie przebiegu kdp i informowania o tym społeczności lokalnej.

Czy zdają sobie sprawę?

Mniej więcej w  tym samym czasie – inny mieszkaniec Błonia – napisał do Burmistrza list, który umieścił na oficjalnej stronie p. Zenona Reszki  (http://www.reszka.blonie.org/node/68). Oto jego fragment:

Witam,
w ostat­nich dni­ach docier­ają do nas niepoko­jące infor­ma­cję w sprawie budowie trasy Kolei Dużych Pręd­kości przez teren naszej gminy. Z wcześniejszych infor­ma­cji można było się dowiedzieć, że trasa KDP planowana jest w kory­tarzu nowo pow­sta­jącej autostrady A2. Niestety plany te uległy zmi­anie i trasę KDP postanowiono prze­sunąć kilka kilo­metrów na północ, aż do połud­niowych granic Bło­nia. Prze­b­ie­gać ma ona przez liczne tereny zur­ban­i­zowane, położone w połud­niowej części naszej Gminy.

W planach zagospo­darowa­nia przestrzen­nego nie ma żadnych planów pow­sta­nia linii KDP, a wielu mieszkańców budu­jąc swoje domy w tych okoli­cach (m.in dlat­ego wyprowadz­iłem się z Warszawy do Starych Faszczyc) brało je pod uwagę. Teraz okazuje się, że połud­nie naszej Gminy przetnie uciążliwa trasa KDP. (…)W związku z powyższym mam pytanie, czy władze naszej Gminy zdają sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie nowa trasa KDP i czy pode­jmą kroki, mające odsunąć planowaną trasę bliżej autostrady A2. Czy i gdzie można obe­jrzeć dokładne plany trasy KDP prze­b­ie­ga­jącej przez naszą Gminę i tereny, w których mieszkamy.

Zdaję sobie sprawę, że ta trasa jest potrzebna i powinna pow­stać, jed­nak planu­jąc swoją przyszłość bral­iśmy pod uwagę przyszłe plany roz­woju sieci dro­gowych w naszej Gminie – KDP w żadnych planach nie była uwzględ­ni­ana, czu­jemy się zatem oszukani, bowiem wiedząc wcześniej o planowanej trasie KDP nie bral­ibyśmy tych terenów pod uwagę jako lokaliza­cję naszych domów – tereny, gdzie pow­stały nasze domy zgod­nie z planami są przez­nac­zone pod zabu­dowę jed­norodzinną, teraz okazuje się że pow­stanie tutaj KDP.

Mieszkańcy połud­niowych obszarów Gminy Błonie są poważnie zaniepoko­jeni planami KDP — oczeku­jemy wspar­cia wybranych przez nas władz Gminy.

W odpowiedzi Burmistrz odpisał 16 marca 2011 roku:

Szanowny Panie Przemysławie,

Kolej od dawna planuje rozmaite warianty przebiegu KDP w okolicach Błonia. W dniu 4 marca b.r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego odbyły się konsultacje w tej materii.

Niestety, organizatorzy nie zadbali o zaproszenie przedstawicieli samorządów lokalnych - rolę przedstawicieli samorządu pełnili tylko pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Są to dopiero wstępne przymiarki, błoński urząd nie dostał jeszcze żadnych wytycznych odnośnie planowania przestrzennego w tej materii.

Oczywiście wystąpimy z odpowiednimi pismami do Marszałka i zarządu PLK - nie może być tak, że tak ważna dla nas lokalnie decyzja podejmowana będzie bez pytania społeczeństwa o zdanie w tej kwestii.

Należy przy tym sobie zdawać sprawę, że jest to inwestycja na szczeblu krajowym, o znaczeniu strategicznym, w związku z czym realizowana być może na podstawie tzw. spec ustawy, na tej samej zasadzie, jak ustalane są lokalizacje autostrad.

O wszelkich ustaleniach w tej ważnej dla Państwa kwestii będziemy informować. (Zenon Reszka, 16 marca, 2011 - 22:08)

Niepokojąca cisza

O stanowisku Burmistrza oficjalnie Rada Miasta i mieszkańcy uzyskali informację na XIII Sesji w dniu 29 września 2011 r. Wówczas przedstawiona została treść pisma wystosowanego do p. Zbigniewa Szafrańskiego, Prezesa Zarządu PKP PLK S.A., w którym p. Z. Reszka wystosował stanowczy sprzeciw wobec projektowanego przebiegu KDP, wskazując jako wariant zastępczy odsunięcie proponowanego przebiegu w kierunku południowym i poprowadzenie tej linii w jak najbliższym sąsiedztwie autostrady. (pismo z dnia 26 września 2011 r.)

Ze strony urzędu ponownie zapadła cisza w temacie KDP. Poza wystosowaniem jednego pisma, mieszkańcy nie mieli informacji o żadnym ruchu wykonanym przez Burmistrza. W dalszym ciągu to wpisy mieszkańców na Forum Błonia stanowiły jedyny zapis, że temat wciąż jest pilny i właściwie dopiero wówczas (po 21 września – kiedy to odbyła się ostatnia z trzech konsultacji) sprawa nabierała tempa.

Na Forum - Społeczny Komitet Protestacyjny  „Nie dla KDP przez Duchnice” umieścił informację na temat swoich działań. Fakt ten miał bardzo duże znaczenie dla sprawy KDP przez Błonie. Na przełomie października i listopada 2011 r. coraz większa grupa mieszkańców południowej części gminy Błonie – sołectw Stare Faszczyce, Radonice, Żukówka, Łąki, Konstantów -  czuła potrzebę podjęcia działań i zajęcia stanowiska wobec planowanej inwestycji przez nasze tereny. W połowie listopada zostaliśmy zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez komitet protestacyjny do Ożarowa Maz. Na miejscu mieliśmy okazję doświadczyć, jak prężnie działają we współpracy ze sobą mieszkańcy, Rada Miejska i Burmistrz – zintegrowani wokół działań przeciwko KDP przez tereny gminy Ożarów. Niezwykle inspirujące dla nas, jako przedstawicieli naszych mieszkańców było to, że osiągnięcie wspólnego celu wyzwalało niezwykłą kreatywność i społeczne zaangażowanie. Otrzymaliśmy dużo zachęty i wsparcia, ale także i konkretnych wskazówek do podjęcia działania na naszym terenie.

W drugiej połowie listopada powstał Społeczny Komitet Protestacyjny „Nie dla KDP przez Błonie”, w skład którego weszli mieszkańcy wcześniej wymienionych sołectw. Nasze działanie polegało na przekazywaniu informacji mieszkańcom południowej części gminy Błonie, a przede wszystkim na przedstawieniu na piśmie naszego stanowiska, popartego licznymi argumentami. Pisma zostały skierowane do Burmistrza Błonia, w którym zawarliśmy wypracowane przez mieszkańców stanowisko sprzeciwu wobec przebiegu linii KDP z prośbą o zaangażowanie się Burmistrza i podjęcie wszelkich, dostępnych prawem czynności administracyjnych, niedopuszczających do przebiegu linii KDP przez naszą gminę (…) oraz do Dyrektora PKP PLK S.A. , w którym pisaliśmy m.in.: (…) Protestujemy przeciw postawie władz PKP PLK, które do tej pory nie poinformowały mieszkańców sołectw o planowanej inwestycji KDP. (…) Nie zgadzamy się na podejmowanie decyzji mających dla nas żywotne interesy, bez wzięcia pod uwagę naszej opinii. Obawiamy się, że decyzje zostaną podjęte bez naszego udziału (…). Proponujemy wykorzystanie istniejącej już Centralnej Magistrali Kolejowej łączącej Warszawę i Łódź, jako linii KDP po jej zmodernizowaniu.(…). Pisma o podobnej treści – przedstawiającej stanowisko Społecznego Komitetu Protestacyjnego „Nie dla KDP przez Błonie” zostały ponadto przesłane do p. Zbigniewa Rynasiewicza – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, p. Adama Struzika – Marszałka Województwa Maz., p. Sławomira Nowaka – Ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej, p. Jana Żychlińskiego – Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

W połowie listopada Rada Miejska w Błoniu otrzymała stanowisko Rady Miejskiej w Ożarowie Maz., przyjęte w dniu 27 października 2011 r., wyrażające negatywne stanowisko w  sprawie przebiegu przez teren gminy Ożarów planowanej budowy KDP według podwariantu A „Linii Y Warszawa - Łódź – Poznań/Wrocław” „LP Wariant 1”.

Rada nie podjęła tematu

Na kolejną, XV Sesję RM Błonie w dniu 21 listopada 2011 r., wraz z przedstawicielami Społecznego Komitetu „Nie dla KDP przez Błonie” oraz Klubem Radnych FSG ustaliliśmy, że przestawię działania podjęte przez komitet. Poinformowałam Radnych RM, Burmistrza i zgromadzone na sesji osoby o powstaniu Społecznego Komitetu, zaapelowałam do Radnych o podjęcie wspólnych działań (wzorem współpracy komitetu z Duchnic z Radnymi RM w Ożarowie) poprzez zaangażowanie i podjęcie wspólnego stanowiska w podejmowanej sprawie, poruszyłam sprawę, że na stronie internetowej Urzędu Miasta Błonie nie znalazłam żadnej informacji dotyczącej jakichkolwiek działań ze strony Burmistrza w tym temacie pismo Burmistrza Błonia do Prezesa PKP PLK znalazłam za to na stronie www Ożarowa Maz.), zaproponowałam skorzystanie z obecności na sali przedstawicieli społecznego komitetu i zachęcałam Radnych do podjęcia jakiejś wspólnej dyskusji.

Dyskusja nie została podjęta, nie było żadnych pytań. Uzyskałam odpowiedź od Burmistrza, który wyraził zadowolenie z działalności komitetu i obietnicę, że informacje dotyczące KDP zostaną przez sekretarza gminy umieszczone na stronie internetowej Błonia. Burmistrz powiedział, że odbyły się dwa spotkania przedstawicieli władz samorządowych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie. Przez sekretarza gminy została podana informacja o zatrudnieniu przez cztery gminy urbanistki, której zadaniem miało być przygotowanie alternatywnego przebiegu KDP. Informacje dotyczące działań władz samorządowych w sprawie KDP zostały umieszczone na stronie internetowej Błonia 24 listopada 2011 r..

Z inicjatywy Społecznego Komitetu zostało zorganizowane 3 grudnia 2011 roku spotkanie z przedstawicielami gminy, Radnych RG Baranów, sołtysami sołectw wchodzących w obszar gminy Baranów, przedstawicielami Społecznego Komitetu Protestacyjnego „Nie dla KDP przez Duchnice” i mieszkańcami sołectw południowej części gminy Błonie. Celem spotkania było nawiązanie współpracy, przyjęcie wspólnego stanowiska i wymiana doświadczeń oraz informacji. Podczas tego spotkania podjęłam decyzję o przygotowaniu stanowiska Rady Miejskiej w Błoniu odnośnie przebiegu KDP przez tereny naszej gminy.

Wspólnie z Klubem Radnych Forum Samorządowego Gmin opracowaliśmy projekt stanowiska, który został przyjęty na Sesji RM w Błoniu w dniu 19 grudnia 2011 roku.

Stanowisko RM zostało przyjęte po ogłoszeniu przez ministra Sławomira Nowaka informacji o „zamrożeniu wszelkich prac nad KDP po wykonaniu studium do roku 2030.

 Czy jednak decyzja ministra oznacza to, że mieszkańcy i samorządy zainteresowanych gmin mogą uznać, że sprawa została zakończona? Nie jestem ekspertem w tej sprawie, ale czytając doniesienia prasowe dostrzegam pewną niepokojącą mnie sytuację. Otóż tak jak „zadział się” ruch przeciwko KDP (który bardzo słabo zaistniał medialnie), tak też zaczyna powstawać ruch lobbujący za przywróceniem wcześniejszego terminu realizacji. Wspólny apel w sprawie zmiany decyzji o przesunięciu daty realizacji projektu Kolei Dużych Prędkości przygotowują prezydenci miast, które miała połączyć linia „Y”: Łodzi - Hanna Zdanowska, Poznania – Ryszard Grobelny i Wrocławia – Rafał Dutkiewicz.(…) Ze względu na znaczenie tego projektu i wpisanie go przez Komisję Europejską na listę zadań priorytetowych powinien on być realizowany zgodnie z wcześniej przyjętymi założeniami do roku 2020. Miasta zainteresowane rozwojem Kolei Dużych Prędkości w Polsce stoją na stanowisku, że w sprawie tego projektu powinna się odbyć szeroka debata z udziałem ekspertów rynku kolejowego”  - czytamy w oświadczeniu Urzędu Miasta Łodzi (źródło: EC1 Dziennik Kolejowy). Przeciw planom rezygnacji z KDP protestują też internauci. (…) – można przeczytać dalej.

Ponadto, w odpowiedzi na pismo w sprawie stanowiska przyjętego przez RM w Błoniu  - Centrum Kolei Dużych Prędkości pismem z dnia 29 grudnia 2011 roku odpowiada m.in.: (…)Ewentualne przesunięcie czasu realizacji planowanej inwestycji nie zwalnia nas z obowiązku kontynuowania prac związanych z trasowaniem linii KDP (…). Jednocześnie nadmieniamy, że celem drugiej części Studium Wykonalności, przewidzianym do opracowania w 2012 roku, jest uszczegółowienie i uaktualnienie analiz dla realizowanego wariantu przebiegu trasy KDP, przeprowadzenie postępowania związanego z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia oraz, zgodnie z obowiązującym prawem, przeprowadzenie konsultacji społecznych. W ramach tych prac możliwe będzie wprowadzenie drobnych, lokalnych korekt przebiegu linii (…).

Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego w Duchnicach, po chwilowym, jak sami to określili, „przestoju”, dalsze swoje działania będą podejmować jako stowarzyszenie (po dopełnieniu wszelkich formalności) i będą forsować rozwiązanie modernizacji linii Warszawa - Żyrardów, a nie budowę nowej linii kolejowej.

Co dalej? Napotkałam na dwa stanowiska dotyczące „zakończenia” sprawy KDP. Pierwsze zakłada „wariant optymistyczny” – po zakończeniu studium wykonalności projekt zostanie całkowicie zdjęty ze względów na brak finansowych możliwości realizacji inwestycji, drugie – prędzej czy później projekt będzie realizowany.

Co możemy zrobić w tej sprawie? Jest kilka możliwości. Można już nic nie robić. W końcu i tak ktoś-gdzieś zdecyduje za nas. Możemy zacząć działać, to nic, że przeciwko sobie – ale wedle maksymy – jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma  - i zacząć lobbować na rzecz kdp. Skłaniam się w kierunku innej możliwości omawianej podczas ostatniego spotkania przedstawicieli Społecznego Komitetu – należy podjąć działania lobbujące modernizację istniejącej linii E20, „dołożenie” dwóch torów i zwiększenie prędkości spowoduje, że nie będzie nowego dzielenia naszego otoczenia, czy też wytyczania nowego korytarza, a przy okazji byłaby szansa na budowę przez PKP wiaduktu nad torami.

Z pewnością wśród osób, które przeczytały artykuł mogą pojawić się inne konstruktywne pomysły. Zachęcam do podzielenia się nimi choćby na przytaczanym już tu wątku „Kolei Dużych Prędkości” na Forum Błonia.

Anna Ludwin-Właszczuk
Radna Rady Miejskiej w Błoniu
Członek Klubu Radnych Forum Samorządowego Gmin
Adres mail: annikludwlaszcz@wp.pl

Komentarze

*Imię: *Komentarz (255 znaków)
E-mail:
*Wpisz kwotę
9 + 2 =
Discount Propecia Online <a href=http://byuvaigranonile.com>viagra</a> Keflex Pregancy Mexican Pharmacy Viagra Cialis Online Pharmacy Reviews Priligy Verschreiben
Gregotrell — 2017-05-05 18:46:15
Buy Prednisone 5mg No Prescription <a href=http://buy-cheap-viagra-200mg.via100mg.com>Buy Cheap Viagra 200mg</a> Buy Liquid Tamoxifen Citrate
KennPrioro — 2017-06-17 20:51:26
cialis 40 mg dosage <a href="http://cialisxrm.com/">cialis generic</a> cialis murcia <a href=http://cialisxrm.com/>cialis coupon</a>
Ralphbut — 2017-09-05 07:04:22