Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » PiS Aktualności » Odpowiedź na interpelację Posła M. Błaszczaka w sprawie realizacji projektu Kolei Dużych Prędkości (KDP)
Odpowiedź na interpelację Posła M. Błaszczaka w sprawie realizacji projektu Kolei Dużych Prędkości (KDP)
Odpowiedź na interpelację Posła M. Błaszczaka w sprawie realizacji projektu Kolei Dużych Prędkości (KDP)
2012-08-22

Szanowni Państwo, poniżej tekst odpowiedzi Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na interpelację poselską w sprawie projektu KDP:
 
Dokument

Interpelację na stronie Sejmu można znaleźć tutaj, natomiast odpowiedź Ministra tutaj
----------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość Mariusz Błaszczak zwrócił się do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o wyjaśnienia w sprawie realizacji projektu Kolei Dużych Prędkości (KDP). Sławomir Nowak w grudniu 2011 r. ogłosił zawieszenie tego kontrowersyjnego ze względu na wysokie koszty i wątpliwą opłacalność projektu. Tymczasem prace planistyczne dotyczące przebiegu linii KDP trwają, geodeci mierzą ziemię na podwórkach zaskoczonych mieszkańców gmin, przez teren których ma przebiegać linia "Y" KDP: z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania.

 

Warszawa, 4 lipca 2012 r.

Mariusz Błaszczak
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący
Klubu Parlamentarnego
„Prawo i Sprawiedliwość”

Pan
Sławomir Nowak
Minister Infrastruktury,
Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

 


INTERPELACJA POSELSKA
w sprawie polityki państwa dotyczącej projektu Kolei Dużych Prędkości


W związku z napływającymi do mnie wnioskami ze strony samorządowców i mieszkańców terenów gmin woj. mazowieckiego, na terenie których toczą się prace  związane z wytyczeniem korytarza dla linii Kolei Dużych Prędkości (KDP) oraz w kontekście sprzecznych sygnałów płynących ze strony władz państwa różnych szczebli w tej sprawie, zwracam się do Pana Ministra z interpelacją o udzielenie wyjaśnień dotyczących polityki Rządu RP, a szczególnie działań podejmowanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie projektu KDP.

Powodem do niepokoju w sprawie polityki Rządu RP dotyczącej KDP jest studium przypadku dotyczącego działań władzy publicznej w zakresie prac planistycznych dla lokalizacji przebiegu linii KDP na terenach gmin leżących na zachód od Warszawy. Jak się dowiaduję, od maja 2011 r. do kwietnia 2012 r. zostały np. wykonane trzy alternatywy przebiegu KDP przez południowe tereny gminy Błonie. Dwa poprzednie projekty zostały przedstawione na stronie internetowej gminy Błonie, lecz z racji niewielkiego nagłośnienia informacje te nie dotarły do istotnej liczby mieszkańców gminy. Trzeci wariant przebiegu linii KDP – opracowany z datą 2 kwietnia 2012 roku – został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Błoniu (pod koniec maja 2012 r.).   Na  żadnym   etapie  powstawania   ww. wariantów nie  odbyły się  rozmowy  z mieszkańcami gminy Błonie. W odpowiedzi z 16 marca 2011 r. na zapytanie mieszańców gminy Burmistrz Błonia  stwierdził:  „Kolej  od  dawna planuje rozmaite warianty przebiegu KDP w okolicach Błonia. W dniu 4 marca b.r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odbyły się konsultacje w tej materii. Niestety, organizatorzy nie zadbali o zaproszenie przedstawicieli samorządów lokalnych - rolę przedstawicieli samorządu pełnili tylko pracownicy Urzędu Marszałkowskiego (podkreśłnie moje – MB). Są to dopiero wstępne przymiarki, błoński urząd nie dostał jeszcze żadnych wytycznych odnośnie planowania przestrzennego w tej materii”.

Następnie w tej sprawie zapadła cisza. Od marca do września 2011 r. Urząd Miasta nie przekazał mieszkańcom żadnej informacji w tej sprawie. W tym czasie w sąsiedniej Gminie Baranów zostaje wypracowane, przyjęte i przesłane do Rady Miejskiej w Błoniu stanowisko Rady Gminy Baranów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przebiegu wariantów linii Kolei Dużych Prędkości przez teren województwa mazowieckiego. W stanowisku tym RG Baranów wyraziła stanowczy sprzeciw, po zapoznaniu się z wnioskami i uzgodnieniami ze spotkania konsultacyjnego, wobec projektowanego przebiegu tej kolei przez teren gminy Baranów. Projektowany przebieg KDP – przedstawiony Radzie Gminybył niekorzystny dla rozwoju gminy (zaburzał układ komunikacyjny, urbanistyczny i architektoniczny powodując podział gminy na części nie stanowiące jednolitego obszaru gminy, mógł spowodować kumulację zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz uniemożliwić zamierzenia inwestycyjne na terenie gminy mogące przynieść jej korzyści). Ponadto RG Baranów żądała wycofania koncepcji budowy linii KDP ze Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości.

W innej, sąsiedniej względem Błonia, Gminie Ożarów powstał w tym czasie Społeczny Komitet Protestacyjny „Nie dla KDP przez Duchnice”. To dzięki inicjatywie członków tego komitetu do mieszkańców Gminy Błonie docierają informacje związane ze spotkaniami władz samorządowych (w tym Burmistrza Błonia) z projektantami firmy IDOM i członkami zarządu PKP PLK.

O stanowisku Burmistrza Błonia oficjalnie Rada Miejska i mieszkańcy uzyskali informację na XIII Sesji RM w dniu 29 września 2011 r. Wówczas przedstawiona została treść pisma wystosowanego do Zbigniewa Szafrańskiego Prezesa Zarządu PKP PLK S.A., w którym Burmistrz Błonia Zenon Reszka wystosował stanowczy sprzeciw wobec projektowanego przebiegu KDP, wskazując jako wariant zastępczy odsunięcie proponowanego przebiegu w kierunku południowym i poprowadzenie tej linii w jak najbliższym sąsiedztwie autostrady (pismo z dnia 26 września 2011 r.).

W połowie listopada 2011 r. Rada Miejska w Błoniu otrzymała stanowisko Rady Miejskiej w Ożarowie Maz. przyjęte w dniu 27 października 2011 roku, wyrażające negatywne stanowisko w  sprawie przebiegu przez teren gminy Ożarów planowanej budowy KDP według podwariantu A „Linii Y Warszawa - Łódź – Poznań/Wrocław” „LP Wariant 1”.

W tym momencie do „akcji” wkracza kierowany przez Pana Ministra resort. 7 grudnia 2011 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak informuje mimochodem, na konferencji prasowej zwołanej w innym celu, że prace nad KDP zostaną „zamrożone”, po wykonaniu studium wykonalności, do roku 2030.

19 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Błoniu przyjęła stanowisko wyrażające sprzeciw w sprawie przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez gminę Błonie.

W odpowiedzi na podjęte  stanowisko  RM w Błoniu Centrum Kolei Dużych Prędkości pismem z dnia 29 grudnia 2011 r. odpowiedziało m.in.: (…) Ewentualne przesunięcie czasu realizacji planowanej inwestycji nie zwalnia nas z obowiązku kontynuowania prac związanych z trasowaniem linii KDP (…). Jednocześnie nadmieniamy, że celem drugiej części Studium Wykonalności, przewidzianego do opracowania w 2012 roku, jest uszczegółowienie i uaktualnienie analiz dla realizowanego wariantu przebiegu trasy KDP, przeprowadzenie postępowania związanego z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia oraz, zgodnie z obowiązującym prawem, przeprowadzenie konsultacji społecznych. W ramach tych prac możliwe będzie wprowadzenie drobnych, lokalnych korekt przebiegu linii  (podkreślenie moje – MB) (…).

W maju 2012 r. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Błoniu podczas posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa RM w Błoniu zaprezentował trzeci wariant przebiegu KDP przez gminę Błonie z dnia 2 kwietnia 2011 r. Podczas komisji zostaje wypracowany formalny wniosek o zaproszenie projektantów z hiszpańskiej firmy IDOM, zajmujących się trasowaniem KDP i przedstawicieli zarządu PKP PLK na spotkanie do Błonia.

Wariant 1 z września 2011 r. był dostępny na stronie internetowej Błonia, wariant 2 nie był tam zamieszczony. Pojawienie się wariantu 3 wywołało ponownie społeczne poruszenie w sprawie przebiegu linii KDP przez tereny południowej części gminy Błonie. Według mieszkańców tej części gminy poprzednie dwa warianty nie znalazły akceptacji, natomiast wariant 3 – przecinał gospodarstwa dotąd znajdujące się poza zasięgiem linii. W ocenie zainteresowanych mieszkańców wariant ten był nie do przyjęcia.

W dniu 28 czerwca 2012 roku (!) w Błoniu doszło wreszcie do spotkania informacyjnego  z  przedstawicielami   firmy   IDOM   i    zarządu   PKP   PLK  a  władzami samorządowymi, sołtysami i przedstawicielami komitetu protestacyjnego. Podczas tego spotkania został przedstawiony stronie tworzącej studium wykonalności wariant zaproponowany  przez mieszkańców.  W ciągu  trzech  tygodni (od daty spotkania) uczestnicy mają otrzymać informację, czy zaproponowany wariant jest możliwy do wpisania w studium wykonalności.

Panie Ministrze! Przedstawiony przypadek wskazuje na symptomy chaosu czy co najmniej istotne niedomagania w działaniach podległej Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe i brak jednolitej, przejrzystej polityki informacyjnej kierowanego przez Pana resortu oraz spółek z Grupy PKP w sprawie najpoważniejszego projektu infrastruktury kolejowej realizowanego w Polsce od ponad 150 lat. Wobec powyższego, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) Jakie dokumenty w sprawie realizacji KDP (w tym dotyczące umieszczenia projektu w krajowym planie zagospodarowania przestrzennego) przyjęła Rada Ministrów z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury?

2) Czy projekt KDP znajduje swoje miejsce z krajowym planie zagospodarowania przestrzennego?

3) Jaki harmonogram prac w sprawie KDP formalnie obowiązuje obecnie?

4) Czy kontrakt na wykonanie studium przebiegu linii KDP realizowany przez firmę IDOM jest jedynym zleceniem realizowanym obecnie w ramach projektu KDP? Jaka kwota została dotychczas zaangażowana w realizację projektu KPD przez budżet państwa (wraz ze środkami europejskimi)?

5) Czy w ślad za oświadczeniem Pana Ministra z konferencji prasowej w dniu 7 grudnia 2011 r. została podjęta jakakolwiek formalna decyzja PKP PLK lub/i Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie korekty terminarza realizacji inwestycji KDP? Jeśli tak, zwracam się o jej udostępnienie.

6) Dlaczego tak skomplikowany projekt infrastruktury liniowej, jakim jest KDP, jest realizowany w atmosferze tajemnicy, bez szerokiej akcji informacyjnej, która byłaby wskazana dla terenów dynamicznego rozwoju budownictwa jednorodzinnego?

Informuję Pana Ministra, że samorządy gminne nie mają w swoich planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnionego przebiegu linii KDP. Stąd dla korytarza wstępnie  przewidywanego  przez  PKP PLK jako linia przebiegu KDP nadal wydawane są na bieżąco decyzje budowlane. Zwracam uwagę, ze tereny podwarszawskie, mimo załamania na rynku deweloperskim, nadal  przeżywają boom rozwoju budownictwa jednorodzinnego.

Wnioskujący o decyzje budowlane są nieświadomi grożącego im niebezpieczeństwa rozbiórki nowo budowanych domów i utraty nieruchomości przez wywłaszczenie, kiedy dojdzie do kolejnego etapu realizacji linii KDP. Taka formuła działania władz państwa nie buduje dobrej atmosfery wokół niezbędnych wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Nawet jeśli Rząd RP podąży ścieżką wdrożenia specustawy dla wywłaszczenia terenów pod przebieg linii KDP, nie uniknie masowych protestów, a co za tym idzie, przyczyni się do wzrostu nastrojów nieufności obywateli wobec własnego państwa, której poziom i tak jest niezwykle wysoki, jeśli porównamy go z analogicznymi wskaźnikami w innych państwach Unii Europejskiej.

Jako Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej jest Pan odpowiedzialny za całość przebiegu tej inwestycji, ale również, dzierży Pan część odpowiedzialności spadającej na władzę publiczną za budowę zaufania do państwa. Mam wrażenie, że dotychczasowe decyzje Pana Ministra nie tylko nie czynią tego procesu bardziej przejrzystym dla obywateli, ale wręcz powodują większy chaos. Wobec powyższego proszę o wyjaśnienia i odpowiedzi na postawione wyżej pytania.

zamieszczono: 04.07.2012r.Komentarze

*Imię: *Komentarz (255 znaków)
E-mail:
*Wpisz kwotę
6 + 6 =
Nie ma żadnego komentarza w tej wiadomości