Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » » 3Plus - Jak dostać zwrot za podręczniki szkolne?
3Plus - Jak dostać zwrot za podręczniki szkolne?
3Plus - Jak dostać zwrot za podręczniki szkolne?
2012-08-27

Rządowy program "Wyprawka szkolna" umożliwia rodzicom ubieganie się ozwrot części kosztów zakupu podręczników szkolnych i pomocy naukowych. Niestety, z powodu braku kampanii informacyjnej niewielu rodziców o tym wie.

"Wyprawka szkolna 2012" uprawnia do ubiegania się o refundację części kosztów zakupu podręczników nie tylko przez rodziny nieprzekraczające określonego progu dochodowego lub z dziećmi niepełnosprawnymi. Niezależnie od zarobków mogą ubiegać się o nią również rodziny wielodzietne, czyli posiadające co najmniej troje dzieci. Mówi o tym art. 2 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 czerwca br.

Kto może dostać pomoc

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Dofinansowanie za podręczniki może dostać rodzina, w której dochód na osobę nie przekracza 351 zł netto, czyli poniżej minimum egzystencji.

W związku z tym, że uczniów klas pierwszych obejmuje wyższy próg dochodowy (504 zł), nie można ubiegać się o zwrot kosztów na podręczniki dla pierwszoklasistów, jeśli nie spełniamy kryterium dochodowego, nawet w przypadku wielodzietności.

Natomiast dofinansowanie bez względu na kryterium dochodowe obejmuje uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Istnieje też możliwość uzyskania refundacji bez względu na kryterium dochodowe, jeśli dochód na osobę w rodzinie przekracza 351 zł netto, ale "istnieje uzasadniona przyczyna" udzielenia pomocy. Od 1 października br. kryteria te zostaną zweryfikowane odpowiednio z 351 na 456 zł i z 504 zł na 539 złotych. MEN zaleca, żeby samorządy objęły programem uczniów według nowych progów.

Jak zabiegać o refundację?

Do refundacji potrzebne są dokumenty. Rodzice muszą złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której ich dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2012/2013.

Należy załączyć do niego uzasadnienie, w którym musi się znaleźć zapis, że "zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, art. 7 pkt 8, prosimy o pomoc jako rodzina wielodzietna".

Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje, że dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu. Warto pamiętać, że w sytuacji, gdy staramy się o dofinansowanie bez względu na kryterium dochodowe, niepotrzebne są żadne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości naszego dochodu.

W tym roku dofinansowanie zakupu podręczników wyniesie: 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum, 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników pieniądze te wypłaca dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na siedzibę szkoły prowadzonej przez inny podmiot.

Ważna informacja: termin składania wniosków o dofinansowanie jest inny w każdej gminie. Na przykład w Wieliczce, Konstancinie-Jeziornie, Kaliszu jest to 5 września, zaś w Warszawie - 10 września. O terminy należy pytać w lokalnym wydziale oświaty. Informacji można zasięgnąć też na stronach internetowych swojej gminy lub szkoły. Szczegóły programu "Wyprawka szkolna 2012" dostępne są na stronie www.men.gov.pl.

żródło: www.naszdziennik.pl

Komentarze

*Imię: *Komentarz (255 znaków)
E-mail:
*Wpisz kwotę
3 + 7 =
Nie ma żadnego komentarza w tej wiadomości