Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » PiS Aktualności » Wniosek Radnego Prawo i Sprawiedliwość Romana Bakona
Wniosek Radnego Prawo i Sprawiedliwość Romana Bakona
Wniosek Radnego Prawo i Sprawiedliwość Romana Bakona
2013-06-21

 

 

18 czerwca 2013 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury Błonie, odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu, na której podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia. Przed przyjęciem porządku obrad Radny Prawa i Sprawiedliwości Roman Bakon zgłosił poniższy wniosek, który został odrzucony przez Radę.  

Wniosek

w sprawie zmiany porządku obrad zaproponowanego na XXXVI Sesję

Rady Miejskiej w Błoniu przewidzianej na dzień 18 czerwca 2013 r.

            Wnioskuję o usunięcie z Porządku obrad Sesji puktu 3,
tzn. „Procedury związanej z absolutorium”.

Uzasadnienie

            Wniosek uzasadniam potrzebą i koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego kilku bardzo ważnych problemów finansowych, które w istotny sposób powinny wpłynąć na ocenę gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu w 2012 r.  Z powodu nie ujawnienia przez Burmistrza istotnych doumentów lub nie wywiązania się przez Przewodniczącego Rady z obowiązku wprowadzenia  pod obrady Rady Miejskiej zgłaszanych formalnie wezwań do usunięcia naruszania prawa, problemy te i sprawy nie były rozpatrywane przez Radę, a więc nie mogły mieć wpływu na ocenę gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu i na opinię Radnych w sprawie absolutorium.

Procedura związana z absolutorium powinna być przesunieta na sesję  w późniejszym terminie po wyjaśnieniu i dokonaniu oceny postępowania Burmistrza w sprawach, które miały zdecydowanie negatywny wpływ na realizację budżetu w 2012 roku i będą miały zdecydowanie negatywny wpływ na budżety Gminy Błonie w latach następnych.

Zwracam uwagę, że w uchwałach Składów Orzekających Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Błonia są wyraźne sygnały i sugestie dotyczące celowości i konieczności zajęcia się przez Radę Miejską sprawami finansowymi Gminy Błonie. Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi został przyjęty tylko trzema głosami Komisji Rewizyjnej Rady przy dwóch wstrzymujących się, a opinia dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu zawiera zastrzeżenie, że Skład Orzekający RIO dokonał oceny tego sprawozdania pod względem kryterium jego zgodności z prawem, natomiast ocena dzialań Burmistrza Błonia w zakresie stopnia realizacji budżetu oraz gospodarności i celowości przy wykonywaniu budżetu należy do Rady Miejskiej Błonia. Jest sprawą oczywistą, że Rada Miejska nie wywiązała się z tego obowiązku. Do programów sesji Rady były wprowadzane wyłącznie uchwały, które były „potrzebne” Burmistrzowi. Sprawy problemowe, niewygodne dla Burmistrza nie były wprowadzane do porządku obrad sesji (zawsze z naruszeniem obowiązującej ustawy) i Rada nie zajmowała się tymi sprawami.   

            Oto najważniejsze sprawy, które z całą pewnością powinny być przedmiotem wnikliwego rozpatrzenia przez Radę Miejską.

1.      Wyjaśnienie okoliczności oraz ustalenie odpowiedzialności za spowodowanie cofnięcia części dotacji na budowę Centrum Kultury i zapłatę odsetek za nieterminowy zwrot części dotacji oraz zapłatę odsetek za nieterminowy zwrot nienależnie otrzymanego podatku od czynności cywilnoprawnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Urząd Kontroli Skarbowej stwierdził naruszenie przez Gminę Błonie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Naruszenie przepisów tej ustawy stanowi również naruszenie procedur obowiązujących przy wykorzystaniu środków pochodzących z funduszy unijnych. Konsekwencją naruszenia przepisów przez Gminę była konieczność zapłaty przez Gminę kwoty 533402 zł oraz odsetek w kwocie 144947 zł.

W innej sprawie, z powodu nieterminowego zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, Gmina zapłaciła 138475,29 zł odsetek.

W drugiej połowie 2012 roku Gmina utraciła środki w kwocie 816 824 zł.

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Gminy, kwota utraconych środków na każdego mieszkańca  wynosi około 40 zł.

Należy zwrócić uwagę, że np. zagrożenie zwrotu przez Polskę około 80 mln euro w wyniku naruszenia procedur wypłaty środków na rolnictwo, oznacza utratę „tylko”  około 2 euro, czyli „tylko” około 8 zł na mieszkańca Polski. Jest to jednak przedmiotem dociekań, wyjaśnień i ustalania odpowiedzialności przez najwyższe instancje państwowe, środki przekazu, publicystów itd.

W Gminie Błonie strata na mieszkańca jest 5-ciokrotnie większa i jest stwierdzone w sposób niepodważalny, że jest to następstwo nieprzestrzegania przepisów. Mimo to w Gminie Błonie Władze Samorządowe nie tylko nie próbują wyjaśnić i określić odpowiedzialnych za stratę środków, ale zarówno Burmistrz jak i posiadająca większość grupa Radnych robi wszystko, żeby nie dopuścić do wyjaśnienia tej sprawy.

Zwracam uwagę, że w sposób oczywisty miało miejsce naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Artykuł  17. ust. 6 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zawiera następującą treść: „naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych”.

Dokładnie takie naruszenie miało miejsce w tym przypadku.

Członkowie Rady Miejskiej akceptując uchwałami działania Burmistrza również ponoszą odpowiedzialność za to naruszenie dyscypliny finansów publicznych na mocy Art. 4. ust. 1. pkt. 1) ustawy. Ponadto na podstawie Art.  93. ust.1. pkt 4) tej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności wskazujących  na naruszenie dyscypliny finansów publicznych złożyć zawiadomienie do właściwego rzecznika dyscypliny.

Rada Miejska nie wywiązała się z tego ustawowego obowiązku.

Jest to naruszenie prawa stanowiące podstawową przesłankę do wszczęcia procedury zawieszenia organów gminy i ustanowieniu zarządu komisarycznego.

 

2.      Drugą grupą spraw, która bezwzględnie powinna być przedmiotem wnikliwego rozpatrzenia przez Radę Miejską, stanowią toczące się bezsensowne spory sądowe z najważniejszymi pracodawcami i inwestorami, którzy od wielu lat funkcjonują na terenie Gminy Błonie. W stosunku do tych pracodawców aktualny Burmistrz Błonia wszczął bardzo nieprzyjazne (usprawiedliwione byłoby określenie – represyjne) działania, które są pozbawione sensu i są sprzeczne z obowiązującym prawem, co jest potwierdzone rozsztrzygnięciami WSA i NSA. Jedynym celem tych działań jest zniechęcenie inwestorów do dalszego funkcjonowania na terenie naszej Gminy. Skutkiem tych działań poza kształtowaniem opinii, że  Gmina Błonie jest gminą nieprzyjazną inwestoram i pracodawcom oraz postępującą w stosunku do nich podstępnie i nieuczciwie, jest utrata przez Gminę ogromnych kwot na zapłatę odsetek, odszkodowań oraz kosztów postępowań sądowych, komorniczych, adwokackich itd.

Jeżeli Rada życzy sobie, mogę przedstawić przykłady wyroków sądowych potwierdzających w pełni przedstawione powyżej opinie na temat szkodliwości prowadzonych przez Burmistrza dziełań.

Grupa inwestorów, o których mowa w tym punkcie to: Spółka TARET, SOLDREAM Polska, Spółka „QLT Restaurant & Bar”, Leszek Mirkowicz.

Nie wiem oczywiście o wszystkich przypadkach, ponieważ Burmistrz Błonia nie informuje Rady o wynikach sporów sądowych, które są rozsztrzygane na niekorzyść Gminy.

Burmistrz i Radca Prawny mają niestety podstawę do stwierdzenia, że te bezsensowne i szkodliwe spory prowadzone są za wiedzą Rady Miejskiej i są inicjowane przez Radę.

Wynika to z tego, że Przewodniczący Rady Miejskiej bezpodstawnie i beprawnie podpisuje wysyłane do sądów skargi i pisma procesowe przygotowywane wyłącznie przez Radcę Prawnego i Burmistrza. Podpisując je potwierdza nieprawdę, że dokumenty te powstały z inicjatywy Rady i zostały po rozpatrzeniu przez Radę zgodnie z Kpa przyjęte podczas sesji Rady.

Tylko takie dokumenty ma prawo po upoważnieniu przez Radę podpisywać Przewodniczący Rady Miejskiej.

Skoro jednak podpisał, to potwierdził, że jest to stanowisko przyjęte przez Radę podczas sesji.

O tym, że Rada Miejska nie ma pojęcia o tym, co podpisuje w jej imieniu Przewodniczący Rady, sądy też nie mają pojęcia i tak to się kręci.

Czas najwyższy, żeby Rada Miejska zainteresowała się sprawami, za które ponosi pełną odpowiedzialność, chociaż nie ma na te sprawy żadnego wpływu, żadnej kontroli a nawet informacji o tych sprawach. Burmistrz i Radca Prawny wykorzystują po prostu bezkrytyczne zaufanie Przewodniczącego Rady i Jego naiwność.

Ustawa samorządowa w sposób jasny i bezdyskusyjny określa rolę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Art. 19. ust. 2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.”

Rada to organ kolegialny. Przewodniczący Rady ma jednoznacznie wyznaczony i ograniczony ustawą zakres kompetencji. Pan Fuglewicz tego nie przestrzega.

3.      Wszystkie sprawy zasygnalizowane w niniejszym Wniosku posiadają jedną cechę wspólną – są prowadzone w sposób nieprofesjonalny i niekompetentny.

Konsekwencją tego jest trwonienie środków finansowych Gminy. Do katalogu poruszonych spraw, za które Gmina „słono” zapłaci należy dodać sprawę koni z gospodarstwa Pana Waliszewskiego. Jeżeli nawet uznamy, że w tym przypadku celem była ochrona tych zwierząt i podjęte działania były uzasadnione (chociaż z akt sprawy wynika, że nie jest to takie oczywiste), to przeprowadzenie tej procedury było jak zwykle właśnie nieprofesjonalne i niezgodne z przepisami. Jest już oczywiste, że Gmina zapłaci za to znaczne odszkodowanie. W sprawie jest już niekorzystne dla Gminy ostateczne rozstrzygnięcie kasacji w NSA.

 

            Przedstawione powyżej informacje i argumenty w wystarczającym stopniu uzasadniają niniejszy Wniosek, który przedkładam do głosowania jawnego.

Stawiam też formalny wniosek, żeby Radca Prawny w sposób odpowiedzialny z precyzyjnym zaprotokołowaniem jego wypowiedzi, przedstawił Radnym prawne aspekty osobistej odpowiedzialności Radnych oraz Rady Miejskiej jako organu samorządowego wynikające z ustawy samorządowej, kodeksu karnego i ustawy o dyscyplinie finansów publicznych (oczywiście w zakresie dotyczącym przedmiotu niniejszego Wniosku).

Roman Bakon

Komentarze

*Imię: *Komentarz (255 znaków)
E-mail:
*Wpisz kwotę
9 + 5 =
Tak powinien działać radny. Władza musi być transparentna, fontanna to nie wszystko.
Grzegorz — 2013-06-21 12:08:31
Radni pana burmistrza byli w całości za odrzuceniem proponowanego wniosku, natomiast radni Forum Samorządowego Gmin jak zwykle wstrzymało się od głosu ....
Maria — 2013-06-21 16:54:26
Tak uzasadniony wniosek radnego powinien być pozytywnie przyjęty przez Radę i rozpatrzony w trybie pilnym - na kolejnych sesjach Rady. Odrzucenie go będzie miało poważne konsekwencje dla uczestników opisywanych spraw. Niestety, aferalna atmosfera s
Czytelnik z miasta — 2013-06-23 13:35:34
Niestety, aferalna atmosfera sprowadzi burzę. Szkoda, że pewni notable, których obdarzono, zaufaniem cenią sobie życie w zakłamaniu typu PRL.
Czytelnik z miasta — 2013-06-23 13:43:32
My brother suggested I might like this web site. He used to be entirely right. This publish truly made my day. You can not imagine simply how so much time I had spent for this info! Thanks!
viagra without a doctor prescription — 2019-03-25 15:57:44