Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » PiS Aktualności » Informacja Radnego Prawa i Sprawiedliwość Romana Bakona
Informacja Radnego Prawa i Sprawiedliwość Romana Bakona
Informacja Radnego Prawa i Sprawiedliwość Romana Bakona
2013-08-25

Szanowni Mieszkańcy Gminy Błonie!

 

            Jako Radny Gminy czuję się zobowiązany poinformować Państwa o sprawie, która dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy i jest sprawą niezwykle ważną.

Jeżeli sprawa ta nie zostanie załatwiona w sposób zgodny z prawem, zasadami funkcjonowania organów samorządowych w gminie oraz, co jest najważniejsze, z liczeniem się z interesem mieszkańców naszej Gminy, to każda rodzina i każda osoba w naszej Gminie niepotrzebnie poniosą wielotysięczne wydatki na opłaty za wodę i odbiór ścieków oraz zagrożona będzie realizacja inwestycji niezbędnych dla funkcjonowania gospodarki wodno-ciekowej w Gminie Błonie.

            Pan Tadeusz Dziewulski systematycznie interesujący się pracą Rady Miejskiej i Burmistrza Błonia już na początku czerwca br. zwrócił się do Rady Miejskiej z pisemnym „Wezwaniem” do wyjaśnienia i wycofania się z niezgodnej z prawem i bardzo niekorzystnej dla mieszkańców naszej Gminy koncepcji finansowania inwestycji komunalnej i ustalenia taryf opłat za pobór wody oraz odbiór ścieków.

Pan Dziewulski w sposób wiarygodny wyliczył i przedstawił skutki zatwierdzonej już przez Radę Miejską koncepcji finansowania inwestycji. Wskazał przede wszystkim na zupełnie nieuzasadnione obciążanie mieszkańców ogromnymi podwyżkami opłat za wodę i ścieki wynikającymi z bezprawnego i przede wszystkim krzywdzącego przerzucenia na mieszkańców Gminy obowiązku sfinansowania inwestycji w Spółce MPWiK, wykazał niezgodność z prawem tej koncepcji i wezwał Radę Miejską do wycofania się z tej koncepcji.

Plan finansowania inwestycji w Spółce MPWiK zakłada, że największa część kwoty przeznaczonej na inwestycję w Spółce będzie uzyskana poprzez podwyższenie wpłat mieszkańców. Spółka lub jej właściciel czyli Gmina, których obowiązkiem jest sfinansować taką inwestycję,  zaoszczędzą w ten sposób około 16 mln zł.  Natomiast ze względu na konieczność zapłaty podatków do budżetu państwa oraz rozliczania już zrealizowanych inwestycji, suma opłat za wodę i ścieki wnoszonych przez mieszkańców  musiałby w najbliższych latach (głównie 2013 do 2017) wzrosnąć o ponad 45 mln zł.

Oznacza to wzrost kosztów ponoszonych przez mieszkańców tylko z tej przyczyny o ponad 2 tys. zł na jedną osobę, czyli o kilka tysięcy zł na każdą rodzinę.

Pan Dziewulski udowadnia, że nie jest to zgodne z prawem, wyjaśnia dlaczego jest to nieuczciwe wobec mieszkańców i odwołuje się do zupełnie odmiennego postępowania w innych gminach. Zwraca też uwagę, że zaplanowanie wieloletniego programu inwestycyjnego na zasadach niezgodnych z prawem i ekonomią zagraża realizacji tych inwestycji, a w tym przypadku stwarza to niebezpieczeństwo dla funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej.

W zakładkach do niniejszej strony umieściliśmy dwa pisma Pana Dziewulskiego do Rady Miejskiej oraz bezpośrednio do Radnych. Każdy może zapoznać się z tym, przeanalizować i samemu ocenić wiarygodność obliczeń oraz opinii zawartych w tych pismach.

Proponuję i sugeruję, żeby jak najwięcej osób zapoznało się z tym.

Ze względu na to, że pisma te zawierają informacje, argumenty oraz odwołują się do zasad ekonomicznych, księgowych i prawnych sugeruję, żeby we własnym interesie każdy, kto ma możliwość porozmawiania, uzyskania wyjaśnień, opinii od osób posiadających chociażby elementarną i bardzo podstawową wiedzę ekonomiczno-księgową lub prawną, żeby porozmawiać z tymi ludźmi i zachęcić ich do przedstawienia własnej oceny w tej sprawie.

Ważne jest, żeby jak najwięcej osób przyszło na sesję, podczas której będzie ta sprawa rozważana i żeby były na sali również  osoby, które w sposób merytoryczny mogłyby włączyć się w dyskusję.

Proszę zważyć na to, że mówimy o ogromnych kwotach i wydatkach, które poniosą wszyscy mieszkańcy. Dla rodzin uboższych będą to kwoty rujnujące ich budżety rodzinne. Mamy prawo, możliwości i obowiązek to zmienić.

Obecność możliwie dużej ilości mieszkańców na sesji być może wpłynie na prowadzącego obrady Przewodniczącego Rady Miejskiej, żeby nie odbierał głosu i nie przerywał wypowiedzi tym, którzy zajmują stanowisko odmienne od tego, które z góry założono jako „jedynie słuszne”.

Ja osobiście jestem absolutnie przekonany, że przedstawione przez Pana Dziewulskiego stanowisko dotyczące bezprawnego obciążenia mieszkańców obowiązkiem finansowania inwestycji w Spółce MPWiK jest słuszne i uzasadnione.

Ale gdyby nawet prawo dopuszczało takie sposoby finansowania, które wykorzystano do obciążenia mieszkańców tymi kosztami, to należy postawić pytanie zasadnicze.

Dlaczego w Błoniu wybrano spośród różnych wariantów i możliwości finansowania takich inwestycji sposób i wariant skrajnie niekorzystny, niesprawiedliwy i godzący w interes mieszkańców?

Władz Gminnych nie powołuje się i nie finansuje z podatków mieszkańców w tym celu, żeby korzystając z danej im władzy aplikowali mieszkańcom rozwiązania najgorsze i najmniej korzystne z punktu widzenia tych mieszkańców.

Dlaczego jako Radny zwracam się o wsparcie mieszkańców?

Funkcjonowanie Rady Miejskiej w Błoniu nie ma nic wspólnego z pełnieniem przez Radę roli stanowiącej i kontrolnej wobec Burmistrza. Większość Radnych zawsze głosuje zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza. Przewodniczący Rady dyskusję rozwijającą się w niewłaściwym kierunku przerywa i zarządza głosowanie. Efekt jest zawsze przewidywalny i gwarantowany. Kilka osób próbuje się temu przeciwstawić. Nie ma to istotnego znaczenia.

Tylko zainteresowanie i obecność mieszkańców może zmienić sytuację.

Demokratyczny system samorządu nie może dobrze funkcjonować bez zaangażowania znacznej części społeczeństwa w proces kontroli nad powołaną przez społeczeństwo władzą.

Jest jeszcze jeden problem. Bardzo trudno jest wprowadzić pod obrady sesji temat, który nie służy chwale i promocji Burmistrza nie mówiąc już o sprawie, która ujawnia błędy Burmistrza. Podstawowy taktyka - to brak reakcji na takie wystąpienia jak omawiane tu pisma Pana Dziewulskiego. Jest to bezprawie. Jeżeli Przewodniczący Rady nie umożliwi wprowadzenia tego tematu pod obrady, zainicjujemy akcję społeczną, żeby to zmienić. Zapraszam mieszkańców na sesję również po to, żeby obecność  Wasza utrudniała praktykę „zamiatanie pod dywan” spraw, które nie powinny być przemilczane i nie załatwiane.

 

                                                                                             Roman Bakon

 

1. Wezwania do usunięcia naruszenia prawa
2. List do radnych gminnych 

Komentarze

*Imię: *Komentarz (255 znaków)
E-mail:
*Wpisz kwotę
2 + 7 =
Nie ma żadnego komentarza w tej wiadomości