Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » Aktualności » Marki: II Bieg Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
Marki: II Bieg Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
Marki: II Bieg Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
2016-09-15

II Bieg Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego

Marki 01.10.2016 rok

1.KOMITET ORGANIZACYJNY                                                                                        

     1. Bogdan Grzenkowicz - Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego,

     2. Paweł Lisiecki - Poseł na Sejm RP,

     3. Łukasz Kudlicki - Dyrektor Gabinetu Ministra Mariusza Błaszczaka,

     4. Mirosław Widlicki - Wiceprezes Okręgu Warszawa Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

     5. Wiesław Studnicki - Sekretarz Okręgu Warszawa Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

           6. Radosław Dec - radny Miasta Marki,

     7. Andrzej Rostek - radny Miasta Marki,

     8. Daniel Kurek - radny Miasta Marki,

     9. Grzegorz Jeleń - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr. 1 w Radzyminie,

   10. Paulina Grzenkowicz - Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego,

   11. Mariusz Stępnik - radny Miasta Wołomin,

   12. Radosław Bartosik – Grupa Zjednoczone Marki.

                                                                   

2.CEL IMPREZY

- uczczenie pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego,

- popularyzacja biegania jako zdrowego sposobu na życie wśród mieszkańców   powiatu   wołomińskiego,

- upowszechnianie aktywnych form rekreacji ruchowej na terenie powiatu wołomińskiego,

- promocja gminy Marki,

- promocja Powiatu Wołomińskiego.

 

3. ORGANIZATORZY

- Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego,

- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Wołomin „Rajski Ptak”,

- Urząd Miasta Marki. 

 

4. WSPÓŁORGANIZATOR:

- Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Markach.

 

5. PATRONAT

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak,

- Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

- PGNiG Termika,

- Instytut Pamięci Narodowej,

- Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL,

- Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA”.

 

  6. PATRONAT  HONOROWY

- Zofia Pilecka-Optułowicz,

- Andrzej Pilecki.

 

  7.  PATRONAT MEDIALNY

- TVP 3 Warszawa,

- Kurier-w,

- Radio Fama

 

  8. MIEJSCE I TERMIN

  • Data: 01.10.2016 r.  (niedziela), godz. 11:00
  • Miejsce: MARKI -Pustelnik ul. Grunwaldzka okolice Glinianek Meksyk

 

  9.  DYSTANSE                                   

- Bieg Przedszkolaka na dystansie 70 m. Bez rejestracji, bez numerów startowych. Dzieci biegną same lub w asyście opiekuna. 100 uczestników otrzyma medale. Nie będzie prowadzona klasyfikacja.

-  Bieg uczniów szkół podstawowych kl. 1-3 na dystansie 280 m.

-  Bieg uczniów szkół podstawowych kl. 4-6 na dystansie 1050 m.

-  Bieg uczniów szkół gimnazjalnych Dziewczęta, Chłopcy na dystansie 3450 m.

 - Bieg Służb Mundurowych (Straż Pożarna, Policja, Strzelcy itp.). 3450m

-  Bieg Open Kobiety, Mężczyźni na dystansie 2 x 3450 m.

Trasa Biegu jest przełajowa.  Limit uczestników poszczególnych kategoriach: 100 osób. Ze względu na złe warunki atmosferyczne trasa biegu może ulec zmianie.

10. KLASYFIKACJE:

W Biegu Głównym będzie prowadzona klasyfikacja:

- Open (kobiety, oddzielnie mężczyźni)

- Służby Mundurowe,

- Gimnazjaliści,

- Szkoły Podstawowe kl. 4-6,

- Szkoła Podstawowa kl. 1-3.

Nagrody można otrzymać tylko w jednej kategorii.

11. NAGRODY:

W Biegu Przedszkolaka  na dystansie 100 m pierwszych 100 uczestników otrzyma pamiątkowe medale.                                                                                                    

W Biegu uczniów szkół podstawowych kl. 1-3, kl. 4-6, szkół gimnazjalnych, Open Kobiet i Mężczyzn zwycięzca otrzymuje Puchar
a pierwsze trzy osoby otrzymują nagrody  ufundowane są przez Ministra MSWiA. Pierwsze 100 osób zgłoszonych do udziału
w poszczególnych kategoriach otrzymuje pamiątkowe medale, koszulki.                              

  12.   ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenia przyjmowane będą od 5 września  2016 do dnia startu lub zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitu startujących.

W dniu zawodów 01 października (sobota) w godzinach: 9:30 - 10:30 – biuro zawodów będzie zlokalizowane na starcie. Po godz. 10:30 lista startujących jest zamknięta.

Celem usprawnienia zapisów możliwe jest ściągnięcie oświadczenia ze strony internetowej: facebook:www.facebook.com/biegwitoldapileckiego i dostarczenie wypełnionego oświadczenia do biura zawodów lub zgłoszenie mailowe na adres: facebook www.facebook.com/biegwitoldapileckiego Zgłoszeń internetowych można dokonywać do dnia 30 września do godz. 16:00. Po tym terminie zgłoszenia należy dokonać w dniu biegu (01 października) w biurze zawodów przed startem. 

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zarejestrowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości. Zawodnicy zgłaszając się do rejestracji muszą podpisać oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność i że nie występują u nich żadne zdrowotne przeciwskazania do udziału w biegu. W przeciwnym wypadku zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu. Wymagane jest również podpisanie oświadczenie o zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r NR 101, poz. 926 z póź. zm./

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia zgody na udział z biegu oraz oświadczenie o dobrym stanie zdrowia oraz oświadczenie o zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika przez organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  /tekst jednolity Dz. U. z 2002 r NR 101, poz. 926 z póź. zm./ podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego.             

Uczestnicy udzielają Organizatorowi zgody na publikację wizerunku oraz imion, nazwisk i kategorii wiekowych w relacjach z Biegu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora.

13.     OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

Każdy uczestnik ma obowiązek:

- przestrzegać Regulaminu i poleceń organizatorów biegu,

- rywalizować w sportowym duchu fair -  play,

- dbać o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników Biegu.

 

14.    ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia:

- oznakowanie trasy,

- pomiar czasu,

- zabezpieczenie medyczne,

- pamiątkowe medale i dyplomy dla najlepszych,

- pamiątkowe puchary, medale dla najlepszych,

- pamiątkowe koszulki dla 100 pierwszych osób zarejestrowanych,

- posiłek regeneracyjny na mecie.

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy będą oznaczeni numerem i ewidencjonowani. Zasłanianie oznaczenia startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie biegu bez oznaczenia  jest niedozwolone.

3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, wózkach czy o kulach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani. Uczestnicy biegną tylko i wyłącznie po wyznaczonej trasie.

5. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

6. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.

7. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

8. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.

9. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

10. W przypadku urazu zawodnik zgłasza się do organizatorów, którzy zapewniają podstawową pomoc medyczną.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej: facebook www.facebook.com/biegwitoldapileckiego

Telefon do kontaktu: Bogdan Grzenkowicz tel. 506 036 316.

12. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.

13. Numer startowy powinien być przypięty z przodu na piersiach.

14. Organizator zapewnia ponadto:                                                                                                

- opiekę medyczną podczas Biegu w czasie objętym programem imprezy,                               

- namiot-szatnię dla uczestników.

15. Rzeczy osobiste, plecaki, torby, ubrania pozostawione na zmianę, rzeczy wartościowe nie należy pozostawiać w depozycie. Organizator za pozostawione rzeczy nie ponosi odpowiedzialności.

12. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Komentarze

*Imię: *Komentarz (255 znaków)
E-mail:
*Wpisz kwotę
8 + 7 =
Nie ma żadnego komentarza w tej wiadomości