Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Obwodnica Błonia

Co dalej z obwodnicą?

Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia (bo taka była pierwotna nazwa projektowanego nowego odcinka drogi nr 579 przez miasto), w lokalizacji przesuniętej o ok. 200 m na zachód od obecnego przebiegu, budziła od początku wiele kontrowersji. Przez początek rozumieć należy w tym wypadku uchwalone przez Radę Gminy Błonie w 2003 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

Pomimo zgłoszonych przez mieszkańców ponad 400 wniosków i uwag krytycznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, plan ten został przyjęty uchwałą rady miejskiej 13 stycznia 2006 r. Jednakże zlekceważenie wymogów obowiązującego prawa skutkowało uchyleniem wadliwej uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie 20 lipca 2010 r. (sygn. akt II OSK 753/10).

Koronny zarzut dotyczył pominięcia zagadnień związanych z ochroną środowiska przed skutkami projektowanego przebiegu w ulic Towarowej i Grodziskiej. Wyrok sądu nie przeszkodził Burmistrzowi Błonia w odwróceniu procesu porządku planistycznego wynikającego z przepisów prawa. Podpisując w imieniu Gminy porozumienie z Urzędem Marszałkowskim, przyjął rolę Inwestora zastępczego tego przedsięwzięcia. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji, polegający na opracowaniu projektu technicznego obwodnicy przed analizą wariantów jej przebiegu oraz uzyskaniem uwarunkowań środowiskowych (nota bene Rada Miasta usankcjonowała poczynania Burmistrza w tym zakresie post factum). Przetarg wygrało BPBK  „Wodociągi i Kanalizacja – Zarządzanie, Konsulting” z Bydgoszczy. Umowa obejmowała całość spraw projektowo-formalnych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Aby Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie mógł wydać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia konieczny jest Raport skutków środowiskowych oraz sposobów ich zminimalizowania, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Bydgoskie przedsiębiorstwo zleciło wykonanie w/w raportu podwykonawcy” zespołowi biegłych i rzeczoznawców pod kierunkiem profesora Macieja Kumora.

 

Miał być park rozrywki, będzie spalarnia śmieci?
2012-09-26
''Ta energetyczna, ekscytująca i nieprzewidywalna przygoda zabierze Cię tam, gdzie jeszcze nigdy nie był...
Park rozrywki w Grodzisku Mazowieckim odrolniony!
2012-05-03
Park rozrywki Adventure World Warsaw (AWW) z dużym prawdopodobieństwem powstanie w gminie Grodzisk Mazowiecki. M...
Co dalej z OBWODNICĄ Błonia ?
2012-04-08
30 stycznia 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję, w której odmó...