Start Strony Kontakt
Loading

Archiwum aktualności
Nasi przyjaciele
Start » Obwodnica Blonia » Co dalej z OBWODNICĄ Błonia ?
Co dalej z OBWODNICĄ Błonia ?
Co dalej z OBWODNICĄ Błonia ?
2012-04-08

30 stycznia 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję, w której odmówił ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP oraz mostu przez rzekę Rokitnicę. Rozstrzygnięcie takie podyktowane zostało brakiem możliwości ustalenia wspomnianych wyżej uwarunkowań na podstawie złożonych przez Inwestora  (Burmistrz Błonia występuje w roli Inwestora Zastępczego) dokumentów - raportu skutków środowiskowych oraz zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Raport – to środek wczesnego ostrzegania. Obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisów ustawy o Prawo Ochrony Środowiska. Powinien on poprzedzać wykonanie projektu technicznego, który jest sporządzany dla wariantu najkorzystniejszego pod względem warunków środowiskowych.

Raport jest dokumentem, który służy identyfikacji specyfiki przedsięwzięcia, szczegółowej analizie jego oddziaływania na środowisko na każdym etapie jego funkcjonowania, badaniu możliwych i pożądanych rozwiązań alternatywnych, a także szczegółowej analizie ewentualnych środków zapobiegawczych i kompensujących. Ma on również wykazywać, że  przyjęte przez Inwestora środki zmniejszające negatywne oddziaływanie nie pogorszą standardu życia ludzi zmuszonych do życia w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia.  

Nierzetelne, niewiarygodne informacje

Przedstawiony Raport nie spełniał tych wymogów. Nie zawierał niezbędnych informacji, „w szczególności w kluczowych zagadnieniach dotyczących wskazania, opisu i analizy oddziaływań racjonalnego wariantu alternatywnego przedsięwzięcia, rzetelnego i wiarygodnego opisu oddziaływań wariantu proponowanego przez Wnioskodawcę na klimat akustyczny i stan powietrza atmosferycznego” (str.5 decyzji dostępna na str. http://pisblonie.pl/dokument/DECYZJA%20ODMOWNA.pdf ).

Co oznacza zapis mówiący o braku „rzetelnego i wiarygodnego oddziaływania” zaprojektowanego przebiegu drogi w ul. Towarowej i Grodziskiej? Mniej więcej tyle, że przedstawione zostały nierzetelne i niewiarygodne informacje na temat skutków środowiskowych a tym samym zdrowotnych projektowanej obwodnicy. Autorzy raportu posłużyli się nimi do spreparowania zafałszowanego dokumentu, którego jedynym celem było forsowanie wariantu Inwestorskiego. Pozostanie tajemnicą czy dr W. Lenart wraz z zespołem nie dysponował aktualnymi danymi o zabudowie terenów przyległych do planowanej obwodnicy.

Rzetelny Raport wykazałby jednoznacznie, że nie ma możliwości wybudowania drogi z zachowaniem warunków ochrony środowiska wg wnioskowanego wariantu. Jedynie utworzenie korytarza wolnego od zabudowy mieszkaniowej, pozwoliłoby na zachowanie zgodności z obowiązującym prawem. Rozwiązanie to nie byłoby również racjonalne, z uwagi na kolejny podział miasta. Zatem omawiana decyzja de facto jest decyzją negatywną w zakresie warunków środowiskowych wariantu inwestorskiego. Obowiązujące w kraju i UE przepisy prawa, dotyczące ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami generowanymi przez projektowaną drogę, nie dopuszczają realizacji inwestycji zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi skazanych na życie w jej zasięgu. Bez pozytywnej decyzji środowiskowej nie może być mowy o dalszych etapach przedsięwzięcia inwestycyjnego - projektowanej drogi.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w okresie ponad czterech lat trwającego postępowania błoński Inwestor był wyjątkowo przychylnie traktowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ten ostatni wielokrotnie przychylał się do wniosków Burmistrza Błonia o przedłużanie czasu przewidzianego na składanie dokumentacji oraz wielokrotnie występował o uzupełnienia raportu i doprowadzenie go do postaci zgodnej z wymogami prawa.

Stracone 8 lat

Decyzja z 30 stycznia 2012 r. stanowi zakończenie syzyfowego, 8-letniego procesu planistycznego na szczeblu samorządu gminnego, obarczonego poważnym błędem, zapoczątkowanym na etapie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta i Gminy Błonie. Źródłem błędu było bezkrytyczne przywiązanie się do dawnych planów z czasów PRL-u oraz całkowite zignorowanie skutków, jakie wywoła ona w środowisku i dla żyjących w nim ludzi. Nie zostały również uwzględnione zasadnicze zmiany jakie zaistniały w ruchu drogowym.

Zmarnotrawionych zostało wiele lat, które mogły być wykorzystane na zaplanowanie i budowę obwodnicy poza miastem. Bezpowrotnie utracono publiczne środki pieniężne, gdyż na opracowanie dokumentacji obwodnicy w Grodziskiej i ul. Towarowej wydano ponad 1 000 000 zł.

W dniu 29 grudnia 2006 r. Burmistrz powołał komisję do rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie projektu technicznego obwodnicy zachodniej - drogi tranzytowej przez Miasto. Przetarg rozstrzygnięto 26 marca 2007 roku. Umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 943 000 zł podpisano 21 maja 2007r., zatem przed uzyskaniem decyzji uwarunkowań środowiskowych.

Droga 579 jest drogą wojewódzką, której zarządcą jest Urząd Marszałkowski (Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich). Przyjęcie przez Burmistrza roli Inwestora Zastępczego budowy obwodnicy zachodniej było ukłonem w stosunku do władzy marszałkowskiej skutkującym poważnym obciążeniem budżetu gminy. Usankcjonowane zostało ono podpisaniem w 2006 r. porozumienia, które nota bene nie miało akceptacji Rady.

Miasto nasze leży po obu stronach drogi krajowej Nr 2 i drogi wojewódzkiej 579. W ten sposób ukształtowało się osadnictwo w przeszłości, co wiązało się z ówczesnymi uwarunkowaniami i potrzebami ludności zamieszkującej te obszary. Nie było tak natężonego jak obecnie ruchu transportowego. Samochody posiadali nieliczni.

Dzisiaj przez teren miasta Błonie przejeżdża ok. kilkadziesiąt tysięcy samochodów dziennie. Jeżdżący samochodami nieraz stoją w korku w Kopytowie, aby dostać się do Błonia. Sytuacja taka spowodowana jest brakiem nowych dróg poza miastem. Wszystkie połączenia z najważniejszą dla ruchu drogowego trasą poznańską znajdują się na terenie miasta. Kierowcy jadący tranzytem przez Błonie, nie mają możliwości swobodnego objazdu zwartej zabudowy miejskiej.

Skutki bycia „stolicą polskiej logistyki”

Na przestrzeni ostatnich kilku lat, Błonie i jego okolice stały się jednym z najważniejszych w Polsce ośrodków logistycznych. Łączna powierzchnia magazynowa w naszej gminie wynosi obecnie ok. 700 tys. m2, a docelowo – wg zapowiedzi deweloperów – będzie się kształtować na poziomie ponad 1,3 mln m2. Niezależnie od ruchu tranzytowego w kierunku północ - południe, drogi na terenie gminy obciążone są pojazdami ciężarowymi obsługującymi ww. centra logistyczne (dostawy do - i wysyłki z magazynów). Znaczenie wojewódzkiej drogi 579 dla układu komunikacyjnego dla zachodniej części aglomeracji warszawskiej wielokrotnie określane było w pismach zarządcy drogi - charakter obwodowy w stosunku do Warszawy, wzrost ruchu wynikający z doprowadzenia w ten rejon autostrady A2 i związanej z tym faktem lokalizacji licznych transportochłonnych przedsięwzięć gospodarczych.

Według informacji zamieszczonej w piśmie Burmistrza znak WDiM-7040/249/DS./2010 z dnia 9.11.2010r. przez Błonie drogą nr 579 przejeżdża 20 tys. pojazdów na dobę. Na organizację ruchu na drogach, których zarządcą jest MZDW Władza Lokalna nie ma żadnego wpływu, o czym świadczy m.in. „martwa” Uchwała Rady Miejskiej z 24.04.2006 r. o ograniczeniu ruchu TIR-ów do 10 ton w obecnym przebiegu drogi wojewódzkiej 579.

Podsumowując, należy stwierdzić, że uporczywe forsowanie przez władze Błonia budowy odcinka drogi nr 579 wg wariantu inwestorskiego doprowadziło do co najmniej kilkuletniego opóźnienia w rozwiązaniu problemu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta. Przedłużanie przez Inwestora złożenia w RDOŚ właściwego, zgodnie z obowiązującym prawem opracowanego raportu skutków środowiskowych, przy równoczesnych poczynaniach mających na celu wymuszenia na RDOŚ wydania pozytywnej decyzji (wystąpienia do GDOŚ. Min. Środowiska, Min. Infrastruktury) z bezpodstawnym obwinianiem RDOŚ za opóźnienia było działaniem krótkowzrocznym. Zamknięcie sprawy obwodnicy zachodniej obliguje błońską władzę do energicznych działań na rzecz obwodnicy wschodniej. Zatwierdzone we wrześniu ubr. Studium Uwarunkowań i Kierunków i Zagospodarowania daje podstawy do zintensyfikowania prac w tym zakresie. W związku z tym konieczne jest podjęcie działań dla zabezpieczenia środków na budowę obwodnicy wschodniej.

Mieszkańcy ul. Towarowej, ulic sąsiednich oraz osoby dochodzące do stacji PKP apelują do władz Błonia o wykonanie nawierzchni utwardzonej i nadanie jej charakteru ulicy miejskiej.

Stowarzyszenie „Błonie - Dziś i Jutro”